นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ขั้นตอนการใช้บริการดังนี้

การลงทะเบียนหรือการสมัครใช้บริการต่าง ๆ กับทางเว็บไซต์ https://allcloud.admincourt.go.th และแอพพลิเคชันชื่อ ALL Cloud

ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน

การใช้เว็บไซต์ https://allcloud.admincourt.go.th  ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด แผนกที่ทำงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งระบบ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

2. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

2.2 เราใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet

3. การประมวลผลข้อมูล

3.1 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการของระบบ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

3.2 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุงการบริการของผู้ให้บริการ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล สำนักงานศษลปกครอง หรือ https://admincourt.go.th/ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

4.1 ผู้ใช้งานระบบมีสิทธิในการดำเนินการในฐานะเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปนี้

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิที่ห้ามมิให้ถอนความยินยอมโดยระบุไว้ในกฎหมายหรือในสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

4.2 ผู้ใช้งานระบบสามารถติดต่อมายังผู้ดูแลระบบได้ ตามช่องทางการติดต่อที่ได้จัดไว้ให้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

สำนักงานศาลปกครอง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : Call Center ศาลปกครอง 1355 หรือ 02-1411111


ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ